Ηλεκτρονικές πηγές

Persée

D B

Ηλεκτρονική αρχειακή συλλογή επιστημονικών γαλλικών περιοδικών που αφορούν τομείς κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.