1.3 Αποστολή & Όραμα

Σκοπός της ΕΒΕ είναι ο εντοπισμός, η συγκέντρωση, η οργάνωση, η περιγραφή και η διαφύλαξη στο διηνεκές Τεκμηρίων του ελληνικού πολιτισμού και της πρόσληψής του διαχρονικά, καθώς και σημαντικών αντιπροσωπευτικών Τεκμηρίων της πνευματικής παραγωγής του ανθρώπου και η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε αυτά, με γνώμονα την ελευθερία της γνώσης, της πληροφόρησης και της έρευνας.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της η ΕΒΕ λειτουργεί όπως περιγράφεται στα σχετικά εδάφια του Ν.4452.2017 (βλ. Σχετικά Αρχεία).