Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων στο πλαίσιο προσαρμογής της ΕΒΕ στον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ

 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (εφεξής, ΕΒΕ) που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Συγγρού 364) με ΑΦΜ 090219485, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να προστατεύονται τα πληροφοριακά/προσωπικά δεδομένα των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, και λαμβάνει μέτρα στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων 2016/679/ΕΕ που τίθεται σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, για τη διασφάλιση, ακεραιότητα, και εμπιστευτικότητα των πληροφοριακών δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων. Υποβάλλοντας οποιοδήποτε πληροφοριακό δεδομένο σας στο διαδικτυακό τόπο της ΕΒΕ (εφεξής, διαδικτυακός τόπος), αποδέχεσθε την παρακάτω πολιτική προστασίας δεδομένων. Η ΕΒΕ με το παρόν έγγραφο που τιτλοφορείται «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων στο Πλαίσιο Προσαρμογής της ΕΒΕ στον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ» σας παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας.

 

 1. Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (εφεξής, ΓΚΠΔ) αντικαθιστά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Από την παραπάνω ημερομηνία (25/05/2018) κάθε αναφορά στις διατάξεις του ν.2472/1997, νοείται ότι αναφέρεται στις διατάξεις του νέου ΓΚΠΔ. Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με την ΕΒΕ, στους νόμιμους ανά περίπτωση εκπροσώπους αυτών καθώς και στους ειδικούς ή καθολικούς τους διαδόχους, σε εκπροσώπους νομικών προσώπων και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που υπό οποιαδήποτε ιδιότητα έχει συναλλακτικές σχέσεις με την ΕΒΕ. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της ΕΒΕ, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει η ΕΒΕ από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματος αυτού ή της ίδιας της ΕΒΕ.

 

 1. Η ΕΒΕ σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμευόμενη να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

 

 1. Η ΕΒΕ επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχετε υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε στην ΕΒΕ εσείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί σας και τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την ΕΒΕ, υφιστάμενων ή μελλοντικών ανάλογα με την παρεχόμενη υπηρεσία της ΕΒΕ και τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες και πολιτικές της. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε στην ΕΒΕ πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με δική σας επιμέλεια άμεσα, σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο από την ΕΒΕ για τη διατήρηση των συναλλακτικών σας σχέσεων ή σε εκπλήρωση υποχρέωσης της ΕΒΕ που απορρέει από το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Η ΕΒΕ επεξεργάζεται επίσης δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει ή περιέρχονται σε γνώση της από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου και τα οποία είναι απαραίτητα είτε για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της ίδιας της ΕΒΕ ή τρίτου προσώπου, είτε για την εκπλήρωση καθηκόντων της που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον.

 

 1. Η ΕΒΕ με σκοπό την προστασία της και των συναλλαγών με τους χρήστες των υπηρεσιών της έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας που τυχόν περιλαμβάνονται στα τηρούμενα αρχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

 1. Η πρόσβαση στα ανωτέρω αρχεία είναι δυνατή χωρίς προηγούμενη συναίνεση σας εφόσον κρίνεται απαραίτητη για την έναρξη ή τη διατήρηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την ΕΒΕ.

 

 1. Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς: «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO/ΥΠΔ)» και να αποστέλλεται είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@nlg.gr είτε να παραδίδεται στη γραμματεία του Γενικού Διευθυντή της ΕΒΕ. Τα πλήρη στοιχεία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO/ΥΠΔ) βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΒΕ (www.nlg.gr). Ειδικό έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης καθίσταται διαθέσιμο μέσω της ηλεκτρονικής σελίδα της ΕΒΕ. Άρνηση της EBE ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής ΑΠΔΠΧ) ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr της ΑΠΔΠΧ.

 

 1. Η εγγραφή στο διαδικτυακό τόπο είναι προαιρετική, πλην της καταχώρησης προσωπικών δεδομένων στην εφαρμογή της κατά νόμο κατάθεσης της ΕΒΕ η οποία είναι υποχρεωτική και προϋποθέτει εγγραφή στο σχετικό διαδικτυακό τόπο της ΕΒΕ. Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε υποκείμενο δεδομένων  μπορεί να προσδιορίζει όνομα, επαγγελματικό τίτλο, εταιρική επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κ.α. Επίσης, ερωτήσεις ή σχόλια που υποβάλλονται από χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου μπορεί να περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Το ηλεκτρονικό ξεφύλλισμα (browsing), η θέαση και η λήψη (downloading) άρθρων και άλλου περιεχομένου που περιέχονται σ’ αυτό το διαδικτυακό τόπο δεν προϋποθέτουν την υποβολή προσωπικών δεδομένων των χρηστών αν αυτό δεν κρίνεται απαραίτητο από την ΕΒΕ για τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης, οι αναφερόμενες λειτουργίες δεν προϋποθέτουν τη διαμόρφωση του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (browser) έτσι ώστε να δέχεται cookies. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι η ΕΒΕ χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα της “cookies” με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας.

 

 

 1. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται σ’ αυτό το διαδικτυακό τόπο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προώθηση, υποστήριξη και υλοποίηση των λειτουργιών αυτού του διαδικτυακού τόπου. Κάθε φορά που η ΕΒΕ συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα, το κάνει στο πλαίσιο της υλοποίησης των σκοπών της, δηλαδή, για να: α. έχει την ανταπόκρισή σας ή στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου β. έχει δυνατότητα βελτίωσης της λειτουργίας του, επισήμανσης και επίλυσης προβλημάτων αυτού του διαδικτυακού τόπου γ. έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας δ. μπορεί να απαντά σε ερωτήματά σας ε. μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες και δραστηριότητες αυτού του διαδικτυακού τόπου, και στ. μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας για κάθε τι άλλο σχετίζεται με τις δραστηριότητες της ΕΒΕ.

 

 1. Η εγγραφή σας ως χρήστη εφαρμογών του διαδικτυακού τόπου με σκοπό την υποβολή περιεχομένου για δημοσίευση στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο, ή με σκοπό τη λήψη ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων για το περιεχόμενο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την παροχή πληροφοριακών δεδομένων ή/και προσωπικών δεδομένων όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας, και την χρήση cookies.

 

 1. Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα: α. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την ΕΒΕ, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ), β. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ), γ. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της ΕΒΕ για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ), δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ), ε. Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΕΒΕ για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), στ. Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην ΕΒΕ ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η ΕΒΕ ή τρίτο μέρος.

 

 1. Η ΕΒΕ δεν θα κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας σε συνεργασία με αυτόν, εκτός αν υπάρχει η σαφής συναίνεση σας ή η διαβίβαση ή γνωστοποίηση σε τρίτον επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό, νομοθετικό και εν γένει ρυθμιστικό πλαίσιο ή δικαστική απόφαση (π.χ. διαβίβαση προς δικαστικές αρχές, φορολογικές αρχές, εποπτικούς φορείς, φορείς διαμεσολάβησης).

 

 1. Η ΕΒΕ έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι τυχόν εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων σας. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι των λειτουργικών μονάδων της ΕΒΕ, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και οι τυχόν εκτελούντες για λογαριασμό της ΕΒΕ την επεξεργασία στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των συμβατικών, νομίμων και κανονιστικών τους υποχρεώσεων.

 

 1. Η ΕΒΕ δεν διαβιβάζει ή γνωστοποιεί προσωπικά σας δεδομένα της σε τρίτους, εκτός εάν πρόκειται για: Φορείς (εσωτερικού και εξωτερικού) προς τις οποίες έχει αναθέσει, μερικά ή ολικά την για λογαριασμό της εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και οι οποίες έχουν αναλάβει έναντι της ΕΒΕ δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας είτε α. στο πλαίσιο μεταξύ τους συμβατικής σχέσης με την οποία καθορίζεται το αντικείμενο, ο σκοπός, η διάρκεια της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται και τα δικαιώματα της ΕΒΕ, είτε β. στο πλαίσιο κανονιστικής υποχρέωσής τους για τήρηση εμπιστευτικότητας.

 

 1. Η ΕΒΕ μπορεί: α. να διαθέσει τα προσωπικά δεδομένα σας στους βοηθούς εκπλήρωσης, σχετιζόμενα νομικά πρόσωπα, ή αντισυμβαλλόμενους της για επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων. Αυτό μπορεί να σημαίνει διαβίβαση δεδομένων σε άλλη χώρα, όχι όμως σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, όπου ο βοηθός εκπλήρωσης, το σχετιζόμενο νομικό πρόσωπο ή ο αντισυμβαλλόμενος της ΕΒΕ εδρεύει. Η ΕΒΕ θα βεβαιώνεται ότι τα παραπάνω πρόσωπα θα προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων. β. να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σας σε νομικό πρόσωπο στο οποίο η ΕΒΕ έχει μεταφέρει συνολικά ή μερικά την επιχειρησιακή του δράση υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το νομικό πρόσωπο έχει δεσμευθεί ότι θα προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων.

 

 1. Η ΕΒΕ ενδέχεται, εφόσον εξασφαλίσει προηγουμένως τη συναίνεσή σας, να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να σας ενημερώνει για παρεχόμενες υπηρεσίες της που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν. Για το σκοπό αυτό επεξεργάζεται πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες της που χρησιμοποιείτε προκειμένου να σας παρουσιάσει υπηρεσίες που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες σας. Σε κάθε περίπτωση σας παρέχεται, το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον παραπάνω σκοπό απευθείας προώθησης υπηρεσιών της ΕΒΕ, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, απευθύνοντας το αίτημά σας στην ΕΒΕ.

 

 1. Η ΕΒΕ διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης με την ΕΒΕ.

 

 1. Η ΕΒΕ δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορεί όμως νομίμως να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, για σκοπούς παρακολούθησης και πρόληψης της απάτης σε βάρος σας, ή σε βάρος της ΕΒΕ, με χρήση των υπηρεσιών της ΕΒΕ καθώς και για τη διασφάλιση και την αξιοπιστία των άλλων δικαιώματων της που απορρέουν από το νόμο ή εφόσον η κατάρτιση προφίλ με αυτοματοποιημένες διαδικασίες είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος της ΕΒΕ που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκληση της.

 

 1. Η ΕΒΕ έχει λάβει σε κάθε περίπτωση όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων εκτελείται με την προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο. Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 

 1. Η ΕΒΕ επεξεργάζεται νόμιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον η επεξεργασία: α. Είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την ΕΒΕ και την ορθή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΒΕ προς εσάς, β. Είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της ΕΒΕ με έννομη υποχρέωση της ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της που απορρέουν από τις συναλλακτικές σας σχέσεις με την EBE.

 

 1. Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή συνέχισης της συνεργασίας σας με την ΕΒΕ.

 

 1. Η ΕΒΕ δεν επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα όπως δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας.

 

 1. Η ΕΒΕ συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία ταυτότητας/ διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης, μόνιμο τόπο κατοικίας, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αλληλογραφίας, επαγγελματικά στοιχεία και διεύθυνση εργασίας, αριθμό φορολογικού μητρώου, αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, τηλέφωνο (σταθερό ή/και κινητό). Κατά περίπτωση ενδέχεται να σας ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία (λχ. επαγγελματική ταυτότητα ή ταυτότητα φοιτητή) εφόσον τα στοιχεία αυτά συνιστούν προϋπόθεση για την έναρξη ή τη διατήρηση μίας συγκεκριμένης συναλλακτικής σχέσης.

 

 1. Η ΕΒΕ καταγράφει τους τρόπους χρήσης των ιστοσελίδων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Η ΕΒΕ μπορεί να διαθέσει σε τρίτα πρόσωπα, προσεκτικά επιλεγμένα, πληροφοριακά δεδομένα χρήσης και συναλλαγών των ιστοσελίδων αυτού του διαδικτυακού τόπου, με τη μορφή ανωνυμοποιημένων στατιστικών και δημογραφικών δεδομένων, χωρίς να αποκαλύπτονται στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα των υποκειμένων δεδομένων ή εμπιστευτική πληροφόρηση, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο ή είναι αναγκαίο ενόψει νομικής διαδικασίας ή αν η ΕΒΕ έχει τη συναίνεσή σας.

 

 1. Η ΕΒΕ δεν συλλέγει εσκεμμένα, ούτε χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα χρηστών κάτω των 18 ετών.

 

 

 1. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των χρηστών του διαδικτυακού τόπου θα είναι διαθέσιμα στους χρήστες του εν λόγω διαδικτυακού τόπου εφόσον είναι τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα με σκοπό να διευκολύνουν την επικοινωνία των χρηστών.

 

 1. Η ΕΒΕ μπορεί να συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες που αφορούν στη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα χώρου (domain name) σας (το κείμενο μετά το @ στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας) και τη συσχετιζόμενη διεύθυνση IP, και το όνομα χρήστη (user name) σας (το κείμενο πριν το @ στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας). Η ποσότητα των πληροφοριών που γνωστοποιούνται εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει στον ηλεκτρονικό φυλλομετρητή σας για την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο (web-browser). Παρακαλείστε να ελέγξετε τον ηλεκτρονικό φυλλομετρητή σας αν επιθυμείτε να μάθετε τι πληροφορίες επιτρέπει να γνωστοποιούνται κατά την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο.

 

 1. Η ΕΒΕ μπορεί να αποθηκεύει αρχεία κειμένου όπως τα cookies στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας κάθε φορά που κάνετε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας διαδικτυακός τόπος μεταβιβάζει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη που τον επισκέπτεται για σκοπούς καταγραφής της χρήσης. Αυτά τα μικρά αρχεία κειμένου (cookies) διευκολύνουν τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου, ελαχιστοποιούν την ανάγκη της κατ’ επανάληψη καταχώρησης πληροφοριακών δεδομένων κάθε φορά που κάνετε χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου, και επιτρέπουν στην ΕΒΕ να σας παρέχει χρήση αυτού του δικτυακού τόπου προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Εφόσον το θελήσετε, μπορείτε να διαγράψετε ή και εμποδίσετε την εισαγωγή cookies στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας. Για να το επιτύχετε, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τις ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (browser) σας. Ωστόσο, η διαγραφή ή παρεμπόδιση εισαγωγής cookies μπορεί να περιορίσει τις δυνατότητες χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου. Ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies με δύο τρόπους: καταρχήν, μικρά αρχεία κειμένου κάθε χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου αποστέλλονται από το διακομιστή (server) της ΕΒΕ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας και χρησιμοποιούνται για να επαληθεύσουν δικαιώματα πρόσβασης σ’ αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Αυτά τα cookies δεν παραμένουν στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας μετά την κάθε χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επιπλέον, κατόπιν δικής σας επιλογής, ένα cookie αποστέλλεται από το διακομιστή (server) της ΕΒΕ και αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας πρόσβασης με όνομα χρήστη και συνθηματικό πρόσβασης (login). Τα cookies χρησιμεύουν στην ΕΒΕ για να ταυτοποιήσει τη χρήση που κάνετε σ’ αυτόν τον διαδικτυακό τόπο χωρίς να χρειάζεται να ερωτάστε για τον όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password), και για να κρατάει μετρήσιμα στοιχεία χρήσης. Εάν δεν επιθυμείτε να δέχεστε τέτοια cookies ή επιθυμείτε να ενημερώνεστε πότε ένα cookie εστάλη σ’ εσάς, μπορείτε να ρυθμίσετε σχετικά τις παραμέτρους χρήσης του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (browser) σας.

 

 1. Η ΕΒΕ έχει το δικαίωμα να αλλάξει αυτήν την πολιτική προστασίας δεδομένων χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας. Οποιαδήποτε αλλαγή αυτής της πολιτικής προστασίας δεδομένων θα καταχωρηθεί σ’ αυτήν την ιστοσελίδα. Η αδιάλειπτη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου από εσάς εκλαμβάνεται ως αποδοχή οποιασδήποτε αλλαγής στην πολιτική προστασίας δεδομένων. Σχόλια ή ερωτήσεις που αφορούν σ’ αυτή την πολιτική προστασίας δεδομένων μπορείτε να τ’ απευθύνετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@nlg.gr

 

30. H EBE υλοποιεί τεχνολογικές εφαρμογές και πολιτική προστασίας που αποσκοπούν στη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων σας από μη επιτρεπόμενη ή μη κατάλληλη χρήση τους. H EBE θα εξετάζει περιοδικά την καταλληλότητα και επάρκεια αυτών των τεχνολογικών εφαρμογών και πολιτικής προστασίας δεδομένων.