1.3.2 Τμήματα & Υπηρεσίες

Τμήματα
Τμήμα Αναγνωστηρίων
Τμήμα Γραμματείας
Τμήμα Εισαγωγής
Τμήμα Καταλόγων
Τμήμα Μηχανογράφησης & Τεκμηρίωσης
Τμήμα Χειρογράφων & Ομοιοτύπων
Υπηρεσίες
Υπηρεσία Περιοδικών & Εφημερίδων
Υπηρεσία Συντήρησης Συλλογών
Υπηρεσία Ψηφιοποίησης, Μικροφωτογράφισης & Φωτογραφίας
Γραφεία
Βιβλιολογικό Εργαστήρι «Φίλιππος Ηλιού»
Γραφείο ISBN-ISSN-ISMN