Τμήμα Καταλόγων

Το Τμήμα Καταλόγων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) στεγάστηκε έως το 1994 στο Βαλλιάνειο Μέγαρο και από το 1994 έως το 2010 στο κτίριο της ΕΒΕ στην Αγία Παρασκευή. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Βοτανικό και από το 2018 στεγάζεται στο 2ο επίπεδο του κτιρίου της ΕΒΕ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Κύρια αρμοδιότητά του είναι η οργάνωση των τεκμηρίων της ΕΒΕ και η κατάρτιση των σχετικών με το έργο αυτό καταλόγων, ενώ έχει ουσιαστική συμβολή και στη διαμόρφωση των αντίστοιχων πολιτικών.

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Καταλόγων έχει την ευθύνη της βιβλιογραφικής επεξεργασίας των – κάθε είδους και μορφής – τεκμηρίων που αποκτά η ΕΒΕ, με εξαίρεση τα παλαιά και σπάνια τεκμήρια που εντάσσονται στις ειδικές συλλογές. Η κατάρτιση καταλόγου καθιερωμένων όρων είναι μία παράλληλη δραστηριότητα που διευκολύνει την αναγνώριση και ταυτοποίηση των τεκμηρίων και συμβάλλει στη διασύνδεσή τους. Τόσο η βιβλιογραφική επεξεργασία όσο και η δημιουργία καθιερωμένων όρων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα.

Στο πλαίσιο καλών πρακτικών και διαμοιρασμού των δεδομένων, το Τμήμα ακολουθεί την πολιτική διάθεσης των βιβλιογραφικών εγγραφών που δημιουργούνται από την ΕΒΕ για τα ελληνικά δημοσιεύματα στους ενδιαφερόμενους φορείς, ενώ αξιοποιεί υπάρχουσες βιβλιογραφικές περιγραφές ομόλογων ή άλλων μεγάλων βιβλιοθηκών του εξωτερικού για τα διεθνή δημοσιεύματα, με τις προσαρμογές που απαιτούνται για την ομαλή ενσωμάτωσή τους στη βιβλιογραφική βάση της ΕΒΕ.

Επιπλέον, το Τμήμα Καταλόγων της ΕΒΕ παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στις βιβλιοθήκες της χώρας σε θέματα εφαρμογής των προτύπων, μέσω της υλοποίησης σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και άλλων δράσεων.

Έργο κομβικής σημασίας για την πραγμάτωση του ρόλου της ΕΒΕ ως εθνικού βιβλιογραφικού κέντρου είναι η Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία, που συντάσσεται και δημοσιεύεται από το Τμήμα Καταλόγων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η τήρηση, ενημέρωση και δημοσίευση του Αρχείου Καθιερωμένων Όρων.

Τέλος, με τη συμμετοχή του σε εγχώριες ή διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες (συνέδρια, συναντήσεις, προγράμματα κ.λπ.), το Τμήμα Καταλόγων παρακολουθεί την έρευνα στους παραπάνω τομείς, ενημερώνεται διαρκώς σχετικά με ζητήματα προτύπων και συμμετέχει ενεργά στην καθιέρωση και εφαρμογή τους, προκειμένου να εμπλουτίζει και να προσαρμόζει διαρκώς τη μεθοδολογία του στα νέα επιστημονικά δεδομένα, αλλά και να συνεισφέρει με τη δική του τεχνογνωσία στην επιστημονική κοινότητα. Στο ίδιο πλαίσιο συνάπτει συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών καταλογογράφησης.