Τμήμα Μηχανογράφησης και Τεκμηρίωσης

Το Τμήμα Μηχανογράφησης και Τεκμηρίωσης στεγάζεται στο 4ο επίπεδο του κτιρίου της ΕΒΕ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και η δραστηριότητά του καλύπτει τους εξής τομείς: υποδομές και εφαρμογές πληροφορικής και επικοινωνιών, τεχνική υποστήριξη.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις υποδομές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, το Τμήμα Μηχανογράφησης και Τεκμηρίωσης μεριμνά για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, την προμήθεια, την εγκατάσταση, την εύρυθμη λειτουργία και ασφάλεια των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών της ΕΒΕ, καθώς και για την ανάπτυξη και διατήρηση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Παράλληλα, έχει την αρμοδιότητα της προμήθειας λογισμικού και υλισμικού και της υποστήριξης των δικτύων τηλεφωνίας.

Το προσωπικό του Τμήματος συμμετέχει στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη – ή στην επιλογή και προμήθεια – συστημάτων και εφαρμογών οργάνωσης και παρουσίασης τεκμηρίων, ενώ σημαντική παράμετρο του έργου του αποτελεί η τεκμηρίωση των εφαρμογών και εργαλείων που αναπτύσσει. Επιπλέον, διαχειρίζεται τεχνικά ζητήματα του ιστοχώρου της ΕΒΕ.

Στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης, το Τμήμα Μηχανογράφησης και Τεκμηρίωσης μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του συνόλου των υποδομών, συσκευών και υποστηρικτικών εφαρμογών και για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης χρήσης τους από το προσωπικό, ενώ διαχειρίζεται αιτήματα των τμημάτων της ΕΒΕ για θέματα της αρμοδιότητάς του και αναλαμβάνει την επίλυση των αντίστοιχων προβλημάτων. Η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ΤΠΕ, με έμφαση στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη διασφάλιση της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών και των ψηφιακών υπηρεσιών της ΕΒΕ, καθώς και η σύνταξη οδηγιών για τη χρήση του λογισμικού και υλισμικού που χρησιμοποιεί η ΕΒΕ, είναι μεταξύ των βασικών στόχων του Τμήματος.

Τέλος, το Τμήμα Μηχανογράφησης και Τεκμηρίωσης παρακολουθεί τα νέα δεδομένα στους παραπάνω τομείς, υιοθετεί βέλτιστα πρότυπα και πρακτικές, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών του, ενώ συνάπτει συνεργασίες με άλλους φορείς και συμμετέχει σε εθνικές ή διεθνείς δράσεις.