Υπηρεσία Ψηφιοποίησης και Μικροφωτογράφισης

Η Υπηρεσία Ψηφιοποίησης και Μικροφωτογράφισης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) λειτουργεί από το 1982. Το 2017 μεταφέρθηκε στο 4ο επίπεδο του κτιρίου της ΕΒΕ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο και εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

Η Υπηρεσία υλοποιεί, σε συνεργασία με άλλα τμήματα της ΕΒΕ, έργα ψηφιοποίησης συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην εκπλήρωση της αποστολής της ΕΒΕ σε ό,τι αφορά τη διατήρηση και διαφύλαξη των συλλογών της.

Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνει την ψηφιοποίηση τεκμηρίων όπως αρχέτυπα, παλαίτυπα, χειρόγραφα, λυτά έγγραφα, αφίσες, χάρτες, γκραβούρες, καθώς και τεκμηρίων του ημερήσιου και περιοδικού τύπου. Το προσωπικό της Υπηρεσίας σχεδιάζει και εκτελεί τις εργασίες ψηφιοποίησης με γνώμονα την επιστημονική μεθοδολογία και τις βέλτιστες πρακτικές στον συγκεκριμένο τομέα, στοχεύοντας στην άρτια ψηφιακή αποτύπωση των τεκμηρίων και, ως εκ τούτου, στη διαφύλαξη όχι μόνο του περιεχομένου αλλά και πολύτιμων πληροφοριών που συνδέονται με τα ίδια τα φυσικά τεκμήρια, όπως το χαρτί, η ποιότητα της μελάνης, η στάχωση, ο τρόπος και το είδος γραφής. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πανομοιότυπη ανατύπωση φυσικών πρωτοτύπων σε περιπτώσεις ολικής καταστροφής ή απώλειας.

Επίσης, η Υπηρεσία Ψηφιοποίησης και Μικροφωτογράφισης μεριμνά για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών για τη μεταφορά ψηφιακών πρωτοτύπων σε αναλογικά μέσα με διαπιστωμένη μεγάλη διάρκεια ζωής, όπως μικροταινίες ή φωτογραφίες.

Το σύνολο των έργων υλοποιείται με γνώμονα τα διεθνώς καθιερωμένα πρότυπα και τις καλές πρακτικές ψηφιοποίησης και μικροφωτογράφισης.

Σε ό,τι αφορά τεκμήρια ή/και συλλογές τρίτων φορέων, είναι δυνατή η υπό προϋποθέσεις παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης. Επιπλέον, η Υπηρεσία συμβάλλει στη διάχυση του έργου και της τεχνογνωσίας της σε φορείς, ερευνητές, αλλά και στο ευρύ κοινό, μέσω της διοργάνωσης επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων.

Τέλος, με τη συμμετοχή της σε εγχώριες και διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες (συνέδρια, συναντήσεις, προγράμματα κ.λπ.), η Υπηρεσία Ψηφιοποίησης και Μικροφωτογράφισης της ΕΒΕ παρακολουθεί την έρευνα στους τομείς της δραστηριότητάς της, προκειμένου να εμπλουτίζει και να προσαρμόζει διαρκώς τη μεθοδολογία της στα νέα επιστημονικά δεδομένα, αλλά και να συνεισφέρει με τη δική της τεχνογνωσία στην επιστημονική κοινότητα. Στο ίδιο πλαίσιο αναπτύσσει συνεργασίες με ομόλογα τμήματα άλλων οργανισμών του εσωτερικού και του εξωτερικού.