Υπηρεσία Συντήρησης Συλλογών

Η Υπηρεσία Συντήρησης Συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1978. Από το 2017 στεγάζεται στο 4ο επίπεδο του κτιρίου της ΕΒΕ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε τρεις ειδικά διαμορφωμένους και εξοπλισμένους – με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά και υλικοτεχνικά μέσα – χώρους.

Έχοντας ως βασική αρμοδιότητα τη διατήρηση και συντήρηση των συλλογών της ΕΒΕ, η Υπηρεσία Συντήρησης Συλλογών προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης, ενώ έχει ουσιαστική συμβολή και στη διαμόρφωση των αντίστοιχων πολιτικών.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της προληπτικής συντήρησης διεξάγει ανά τακτά χρονικά διαστήματα επισκόπηση και δειγματοληπτική εξέταση των συλλογών της ΕΒΕ, καθώς και έλεγχο των διαδικασιών και ενεργειών διατήρησης των τεκμηρίων, ενώ αναλαμβάνει και την εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΒΕ που χειρίζεται τεκμήρια των συλλογών της, με στόχο την αποφυγή νέων φθορών. Παράλληλα, παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές συνθήκες φύλαξης και χρήσης των τεκμηρίων και μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών. Μεταξύ των δράσεων που αναλαμβάνει η Υπηρεσία Συντήρησης Συλλογών είναι η εκπόνηση σχεδίου αποτροπής ή αντιμετώπισης καταστροφών, καθώς και ο συντονισμός του έργου της αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής.

Στο πλαίσιο της επεμβατικής συντήρησης, το προσωπικό της Υπηρεσίας σχεδιάζει και εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης για την αποκατάσταση φθορών σε τεκμήρια με γνώμονα την επιστημονική μεθοδολογία και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό.

Στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας περιλαμβάνεται, επίσης, η γνωμοδότηση σχετικά με την παρουσίαση τεκμηρίων σε εκθέσεις εντός ή εκτός ΕΒΕ, με κριτήριο την κατάστασή τους, και η εκτέλεση όλων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία των τεκμηρίων και την ασφαλή έκθεσή τους.

Επιπλέον, η Υπηρεσία Συντήρησης Συλλογών της ΕΒΕ συμβάλλει στη διάχυση του έργου και της τεχνογνωσίας της σε ενδιαφερόμενους φορείς, ερευνητές, αλλά και στο ευρύ κοινό, μέσω της διοργάνωσης επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων, ενώ συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού για την πρακτική άσκηση φοιτητών. Σε ό,τι αφορά τεκμήρια ή/και συλλογές τρίτων φορέων, είναι δυνατή η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας διατήρησης και συντήρησης κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα και σχετικής απόφασης των οργάνων διοίκησης της ΕΒΕ.

Τέλος, με τη συμμετοχή της σε εγχώριες ή διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες (συνέδρια, συναντήσεις, προγράμματα κ.λπ.), η Υπηρεσία Συντήρησης Συλλογών της ΕΒΕ παρακολουθεί την έρευνα στους τομείς της διατήρησης και συντήρησης, προκειμένου να εμπλουτίζει και να προσαρμόζει διαρκώς τη μεθοδολογία της στα νέα επιστημονικά δεδομένα, αλλά και να συνεισφέρει με τη δική της τεχνογνωσία στην επιστημονική κοινότητα. Στο ίδιο πλαίσιο αναπτύσσει συνεργασίες με ομόλογα τμήματα άλλων οργανισμών του εσωτερικού και του εξωτερικού.