1.1 Διοικητική Δομή

Τα ανώτατα όργανα διοίκησής της είναι ο Γενικός Διευθυντής και το Εφορευτικό Συμβούλιο.

Το Εφορευτικό Συμβούλιο είναι επταμελές, με τετραετή ή τριετή, για ορισμένα από τα μέλη του, θητεία και δυνατότητα μίας ανανέωσης. Βασική του αρμοδιότητα είναι η εκπλήρωση της αποστολής της ΕΒΕ, η διαμόρφωση της στρατηγικής της, καθώς και η εποπτεία της λειτουργίας της.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕ είναι δημόσιος λειτουργός με τετραετή θητεία, ανανεώσιμη μόνο μία φορά, και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη επιστημονική και διοικητική λειτουργίας της.

Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος από τις 26 Μαρτίου 2014 (Υ.Α. 4893/ΙΖ/14-2-2014) είναι ο Δρ. Φίλιππος Τσιμπόγλου.

Το εν ενεργεία Εφορευτικό Συμβούλιο της ΕΒΕ, ανασυγκροτήθηκε στις 16 Μαϊου 2014 (Υ.Α. 73826/ΙΖ/16-5-2014), και απαρτίζεται από τους κ. Πρόεδρο Σταύρο Ζουμπουλάκη, Αντιπρόεδρο Μάνο Δημητρακόπουλο και τα μέλη Γεώργιο Παρλαβάντζα, Μαρία Γεωργακοπούλου, Σωκράτη Διονύσιο Καψάλη και Δημήτρη Δημητρόπουλο.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος είναι οργανωμένη, όπως προκύπτει από τους Ν. 814/1943 και 3149/2003, σε 6 Τμήματα, 3 Υπηρεσίες και 2 Γραφεία ως εξής:

 

 • Τμήμα Αναγνωστηρίων
 • Τμήμα Γραμματείας
 • Τμήμα Εισαγωγής
  • Γραφείο ISBN – ISMN -ISSN
 • Τμήμα Καταλόγων
  • Γραφείο Εθνικής Βιβλιογραφίας
 • Τμήμα Μηχανογράφησης & Τεκμηρίωσης
 • Τμήμα Χειρογράφων & Ομοιοτύπων
 • Υπηρεσία Περιοδικών & Εφημερίδων
 • Υπηρεσία Συντήρησης
 • Υπηρεσία Ψηφιοποίησης & Μικροφωτογράφισης

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Νόμους 3149/2003 και 4452/2017, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.