1.3 Δομή

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η λειτουργία της διέπεται από τους νόμους 3149/2003 και 4452/2017,

Τα ανώτατα όργανα διοίκησης είναι ο Γενικός Διευθυντής και το Εφορευτικό Συμβούλιο.

Ο Γενικός Διευθυντής είναι δημόσιος λειτουργός με τετραετή θητεία, ανανεώσιμη μόνο μία φορά, και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη επιστημονική και διοικητική λειτουργία της.

Το Εφορευτικό Συμβούλιο είναι επταμελές με τετραετή – ή τριετή για ορισμένα από τα μέλη του – θητεία και δυνατότητα μίας ανανέωσης. Βασική του αρμοδιότητα είναι η εκπλήρωση της αποστολής της ΕΒΕ, η διαμόρφωση της στρατηγικής της, καθώς και η εποπτεία της λειτουργίας της.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος είναι οργανωμένη σε έξι τμήματα, τρεις υπηρεσίες και δύο γραφεία ως εξής:

 • Τμήμα Αναγνωστηρίων
 • Τμήμα Γραμματείας
 • Τμήμα Εισαγωγής
  • Γραφείο ISBN – ISMN -ISSN
 • Τμήμα Καταλόγων
  • Γραφείο Εθνικής Βιβλιογραφίας
 • Τμήμα Μηχανογράφησης & Τεκμηρίωσης
 • Τμήμα Χειρογράφων & Ομοιοτύπων
 • Υπηρεσία Περιοδικών & Εφημερίδων
 • Υπηρεσία Συντήρησης
 • Υπηρεσία Ψηφιοποίησης, Μικροφωτογράφισης & Φωτογραφίας