1.3 Δομή

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η λειτουργία της διέπεται από τους νόμους 3149/2003 και 4452/2017.

Τα ανώτατα όργανα διοίκησης είναι ο Γενικός Διευθυντής και το Εφορευτικό Συμβούλιο.

Ο Γενικός Διευθυντής είναι δημόσιος λειτουργός με τετραετή θητεία, ανανεώσιμη μόνο μία φορά, και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη επιστημονική και διοικητική λειτουργία της.

Το Εφορευτικό Συμβούλιο είναι επταμελές με τετραετή – ή τριετή για ορισμένα από τα μέλη του – θητεία και δυνατότητα μίας ανανέωσης. Βασική του αρμοδιότητα είναι η εκπλήρωση της αποστολής της ΕΒΕ, η διαμόρφωση της στρατηγικής της, καθώς και η εποπτεία της λειτουργίας της.

Τμήματα και Υπηρεσίες της ΕΒΕ