1.1 Διοικητική Δομή

Τα ανώτατα όργανα διοίκησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) είναι ο Γενικός Διευθυντής και το Εφορευτικό Συμβούλιο.

Το Εφορευτικό Συμβούλιο είναι επταμελές με τετραετή – ή τριετή για ορισμένα από τα μέλη του – θητεία και δυνατότητα μίας ανανέωσης. Βασική του αρμοδιότητα είναι η εκπλήρωση της αποστολής της ΕΒΕ, η διαμόρφωση της στρατηγικής της, καθώς και η εποπτεία της λειτουργίας της.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΒΕ είναι δημόσιος λειτουργός με τετραετή θητεία, ανανεώσιμη μόνο μία φορά, και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη επιστημονική και διοικητική λειτουργία της.

Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος είναι ο Δρ. Φίλιππος Τσιμπόγλου (ΦΕΚ 68/14-02-2014, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), του οποίου η θητεία ανανεώθηκε για τέσσερα έτη (ΦΕΚ 1037/09-12-2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).

Το εν ενεργεία Εφορευτικό Συμβούλιο της ΕΒΕ ανασυγκροτήθηκε στις 03 Φεβρουαρίου 2020 (ΦΕΚ 74/03-02-2020, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) και απαρτίζεται από τους Σταύρο Ζουμπουλάκη, πρόεδρο με αναπληρωτή τον Νικόλαο Κούκη, Χρήστο – Εμμανουήλ Δημητρακόπουλο, αντιπρόεδρο, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Λορέντζο και τα μέλη Ελένη Δουνδουλάκη, με αναπληρώτρια την Μαριάννα Σκαράκη, τον Ιωάννη Κόκκωνα με αναπληρώτρια την Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση, τον Παναγιώτη Δούκα με αναπληρώτρια την Αλεξάνδρα Δημητρακοπούλου, τον Σπυρίδωνα Παρδάλη με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Μπουσιώτη και τον Γεώργιο Παρλαβάντζα με αναπληρώτρια την Ειρήνη Παυλάκου.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος είναι οργανωμένη, όπως προκύπτει από τους Ν. 814/1943 και 3149/2003, σε έξι τμήματα, τρεις υπηρεσίες και δύο γραφεία ως εξής:

 • Τμήμα Αναγνωστηρίων
 • Τμήμα Γραμματείας
 • Τμήμα Εισαγωγής
  • Γραφείο ISBN – ISMN -ISSN
 • Τμήμα Καταλόγων
  • Γραφείο Εθνικής Βιβλιογραφίας
 • Τμήμα Μηχανογράφησης & Τεκμηρίωσης
 • Τμήμα Χειρογράφων & Ομοιοτύπων
 • Υπηρεσία Περιοδικών & Εφημερίδων
 • Υπηρεσία Συντήρησης
 • Υπηρεσία Ψηφιοποίησης, Μικροφωτογράφισης & Φωτογραφίας

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Νόμους 3149/2003 και 4452/2017, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.