Υπηρεσία Περιοδικών και Εφημερίδων

Η Υπηρεσία Περιοδικών και Εφημερίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) έχει την ευθύνη της ανάπτυξης, οργάνωσης και διαχείρισης των συλλογών Περιοδικών και Εφημερίδων της ΕΒΕ, καθώς και της παροχής υπηρεσιών για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους. H Υπηρεσία αξιοποιεί τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του νέου κτιρίου της ΕΒΕ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), όπου από το 2017 έχει μεταφερθεί μέρος της Συλλογής Περιοδικών και στεγάζεται το Αναγνωστήριο Περιοδικών, αλλά και το ιστορικό Βαλλιάνειο Μέγαρο, το οποίο λειτουργεί πλέον ως Αναγνωστήριο και φιλοξενεί τη Συλλογή Εφημερίδων της ΕΒΕ.

Η Υπηρεσία Περιοδικών και Εφημερίδων είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση ενός μεγάλου εύρους εργασιών που συνδέονται με τα τεκμήρια τα οποία συγκαταλέγονται στον ημερήσιο – τόσο τον αθηναϊκό όσο και τον επαρχιακό – και περιοδικό τύπο, από το στάδιο της εισαγωγής τους στη Βιβλιοθήκη έως και το στάδιο της χρήσης τους.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης συλλογής, η Υπηρεσία αναλαμβάνει τις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τη συγκέντρωση όλων των τίτλων περιοδικών εκδόσεων και εφημερίδων, μεριμνώντας για την απόκτηση του συνόλου των τευχών τους, ενώ είναι αρμόδια και για τη διαχείριση των προσκτήσεων αυτών, δηλαδή για την παραλαβή και καταγραφή τους. Στις κύριες αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται, επιπλέον, η βιβλιογραφική επεξεργασία των τεκμηρίων, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, καθώς και η ταξιθέτησή τους. Έχει, επίσης, την ευθύνη της ασφαλούς φύλαξης και διατήρησης των τεκμηρίων και, για τον σκοπό αυτό, διενεργεί τακτικούς ελέγχους εντοπισμού ενδεχόμενων απωλειών ή φθορών, καθώς και απογραφές υλικού.

Η λειτουργία των αναγνωστηρίων Περιοδικών και Εφημερίδων, η εξυπηρέτηση των χρηστών και η παροχή υπηρεσιών που διευκολύνουν την πρόσβαση στις αντίστοιχες συλλογές, αποτελούν βασικό άξονα της δραστηριότητας της Υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται στους χρήστες υπηρεσίες εξυπηρέτησης για επιτόπια χρήση των τεκμηρίων, για θέματα αναζήτησης υλικού, για χρήση του εξοπλισμού των αναγνωστηρίων καθώς και για χορήγηση ψηφιακών αντιγράφων υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ακολουθεί τον κανονισμό που διέπει τη λειτουργία κάθε αναγνωστηρίου.

Τέλος, η Υπηρεσία Περιοδικών και Εφημερίδων της ΕΒΕ παρακολουθεί την έρευνα στους παραπάνω τομείς και, προσαρμόζοντας διαρκώς τη μεθοδολογία της στα νέα δεδομένα, εισηγείται και εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.