Τμήμα Εισαγωγής

Το Τμήμα Εισαγωγής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) στεγάζεται στο κτίριο της ΕΒΕ στον Βοτανικό, όπου μεταφέρθηκε το 2010 από το Βαλλιάνειο Μέγαρο.

Έχει καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη των συλλογών της ΕΒΕ και στην πραγμάτωση της αποστολής της, σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό και τη συγκέντρωση τεκμηρίων που συνδέονται με τον ελληνικό πολιτισμό. Παράλληλα, συνεισφέρει ουσιαστικά στη διαμόρφωση των αντίστοιχων πολιτικών.

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Εισαγωγής συγκεντρώνει το σύνολο της εκδοτικής παραγωγής της χώρας, αναλαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, μεριμνά για την απόκτηση δημοσιευμάτων εκτός της τυπικής εκδοτικής δραστηριότητας, μέσω της δημιουργίας και του συντονισμού εθνικού δικτύου για την παρακολούθηση των εγχώριων εκδοτικών πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες, φορείς και ιδρύματα. Σε ό,τι αφορά τη διεθνή εκδοτική δραστηριότητα, ενημερώνεται για εκδόσεις που συνδέονται με την αποστολή της ΕΒΕ, υποβάλλει προτάσεις και μεριμνά για νέες προσκτήσεις.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Τμήματος είναι επίσης ο εντοπισμός ψηφιακών και ηλεκτρονικών τεκμηρίων που συνδέονται με την αποστολή της ΕΒΕ και η εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτά.

Με στόχο τον διαρκή εμπλουτισμό των συλλογών και με εστίαση πάντα στον ελληνικό πολιτισμό, το Τμήμα Εισαγωγής παρακολουθεί συστηματικά την ελληνική και διεθνή αγορά παλαιού και σπάνιου υλικού και εισηγείται την απόκτηση σημαντικών για την ΕΒΕ τεκμηρίων. Στο ίδιο πλαίσιο συμμετέχει ενεργά τόσο στη στοχευμένη προσέλκυση νέων δωρεών όσο και στην αξιολόγηση προτάσεων για δωρεά τεκμηρίων που έχουν υποβληθεί προς την ΕΒΕ, σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική δωρεών.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των προσκτήσεων, το Τμήμα Εισαγωγής έχει την ευθύνη της παραλαβής και της καταγραφής του συνόλου των τεκμηρίων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας της ΕΒΕ, καθώς και της διαχείρισης των πολλαπλών αντιτύπων – λ.χ. μέσω της οργάνωσης δικτύου ανταλλαγών με βιβλιοθήκες και άλλους οργανισμούς.

Τέλος, με τη συμμετοχή του σε εγχώριες ή διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες (συνέδρια, συναντήσεις, προγράμματα κ.λπ.), το Τμήμα Εισαγωγής της ΕΒΕ παρακολουθεί την έρευνα στον τομέα της ανάπτυξης συλλογών, προκειμένου να εμπλουτίζει και να προσαρμόζει διαρκώς τη μεθοδολογία του στα νέα δεδομένα, αλλά και να συνεισφέρει με τη δική του εμπειρία στην επιστημονική κοινότητα.