Ηλεκτρονικές πηγές

PubMed

D B

Βιβλιογραφική βάση με περισσότερες από 28.000.000 βιβλιογραφικές αναφορές στους τομείς της βιοϊατρικής και των επιστημών υγείας. Οι παραπομπές προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων MEDLINE, PubMed Central και NCBI Bookshelf και μπορεί να οδηγούν και στο πλήρες κείμενο.