Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού