Ανάρτηση πινάκων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 126092/Γ4/02-11-2023 (ΑΔΑ: ΡΠΝΨ46ΝΚΠΔ-ΑΩΧ) «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ)».

Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης στην 7η/5-2-2024 Συνεδρίασή της, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 126092/02-11-2023 (ΑΔΑ: ΡΠΝΨ46ΝΚΠΔ-ΑΩΧ) Προκήρυξη, κατήρτισε τον Πίνακα των Αποκλειομένων υποψηφίων από τη διαδικασία της πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης των προς Αξιολόγηση υποψηφίων.

Κατά των Πινάκων επιτρέπεται η υποβολή ένστασης ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους, ήτοι 06/02/2024 και ώρα 14.00, στην ιστοσελίδα της ΕΒΕ, έως και την Παρασκευή 09/02/2024 και ώρα 14.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nlg@nlg.gr.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό αρχείο εδώ