Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας Βαλλιανείου Μεγάρου