Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας Βαλλιανείου Μεγάρου

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Βαλλιανείου Μεγάρου είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.