Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Παροχή υπηρεσιών ελέγχου δομημένης καλωδίωσης