Διευκρινίσεις του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Φύλαξης με αρ. Διακήρυξης 01/2018