2.4.4 Ψηφιακές εκθέσεις

Ψηφιακές Εκθέσεις  | Digital Exhibitions

 

{english text follows}

Η ιστοσελίδα ψηφιακών εκθέσεων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος  αποτελεί ένα εγχείρημα δημιουργίας νέων τρόπων αλληλεπίδρασης με το κοινό, το οποίο θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει και να εμβαθύνει στις συλλογές της για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς ή και ψυχαγωγικούς σκοπούς . Μέσα από τη δημιουργία και διάθεση της ιστοσελίδας στους επισκέπτες της, η ΕΒΕ συμβάλει στην προαγωγή της πολιτιστικής δημιουργίας και  διασφαλίζει  ισότιμη πρόσβαση στα τεκμήρια των συλλογών της με γνώμονα την ελευθερία της γνώσης, της πληροφόρησης και της έρευνας. Eπισκεφθείτε την ιστοσελίδα εδώ

The digital exhibitions website of the National Library of Greece aims to create new ways of interaction with the public, which will have the opportunity to get to know and explore its collections for scientific, educational or recreational purposes. By creating this website and making it available to its visitors, NLG makes a significant contribution to the promotion of cultural production and ensures equal access to the items of the NLG collections, with a focus on the freedom of knowledge, information and research. Visit the website here