2.6.5 Ηλεκτρονικός Κατάλογος ΒΕΦΗ

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος του Βιβλιολογικού Εργαστηρίου “Φίλιππος Ηλιού” (ΒΕΦΗ) περιλαμβάνει την ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα και αποτελεί βασικό εργαλείο τεκμηρίωσης για την ιστορική και φιλολογική έρευνα.

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος έχει συγκροτηθεί α) για την περίοδο 1801-1844 με βάση τους τρεις πρώτους τόμους της Ελληνικής Βιβλιογραφίας του 19ου αιώνα, β) για την περίοδο 1845-1863 με βάση την Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863 των Δημητρίου Γκίνη και Βαλερίου Μέξα, καθώς και τις συστηματικές σειρές προσθηκών που ακολούθησαν, γ) για την περίοδο 1864-1900 με βάση την Ελληνική Βιβλιογραφία 1864-1900 των Φίλιππου Ηλιού και Πόπης Πολέμη. Η διαρκής ενημέρωση του καταλόγου αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του ΒΕΦΗ.

Στον ηλεκτρονικό κατάλογο έχουν επίσης ενσωματωθεί εγγραφές που αφορούν τους προηγούμενους αιώνες, από τον 15ο έως τον 18ο. Οι εγγραφές αυτές έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με την Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 ci. – 1800), Αλφαβητική και χρονολογική ανακατάταξις του Θωμά Παπαδόπουλου. Οι εγγραφές των προηγούμενων αιώνων κρίθηκαν αναγκαίες για την πληρέστερη τεκμηρίωση και τη διευκόλυνση του ερευνητικού έργου του ΒΕΦΗ και παραδίδονται ως ένα ακόμη έργο εν προόδω, ενώ σχεδιάζεται η συμπλήρωσή τους, κατά το πρότυπο των εγγραφών του 19ου αιώνα.

Μαζί με τον ηλεκτρονικό κατάλογο είναι διαθέσιμος και ένας πίνακας συντομογραφιών, ο οποίος κατά κύριο λόγο αφορά βιβλιογραφικές πηγές και βιβλιοθήκες.

Τον Οκτώβριο του 2017 το ΒΕΦΗ εντάχθηκε στην ΕΒΕ ως δωρεά από το Μουσείο Μπενάκη, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4452/2017. Η ΕΒΕ είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος θεσμός και φορέας για τη συνέχιση του έργου του Εργαστηρίου, καθώς αποτελεί το εθνικό βιβλιογραφικό κέντρο της χώρας και έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και τη διατήρηση της Εθνικής Βιβλιογραφίας.