2.6.4 Ευρετήριο Ηλεκτρονικών Πηγών

Το Ευρετήριο Ηλεκτρονικών Πηγών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες από την ΕΒΕ ηλεκτρονικές πηγές, καθώς και τις πηγές ανοικτής πρόσβασης, και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο έρευνας.

Οι πηγές είναι ταξινομημένες και αναζητήσιμες με κριτήριο το επιστημονικό πεδίο, ενώ παρέχονται πληροφορίες σχετικά με νέες και προτεινόμενες – για κάθε επιστημονικό πεδίο – πηγές. Επιπλέον, το Ευρετήριο περιλαμβάνει μία σύντομη περιγραφή για κάθε πηγή και τις απαραίτητες πληροφορίες για την πρόσβαση σε αυτήν.