7.2 Δράσεις

Οι δράσεις του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών στοχεύουν στην ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι βιβλιοθήκες στους χρήστες τους και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αναβάθμιση των συστημάτων τους, την εκπαίδευση του προσωπικού τους και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων.