Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο

Το στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει τους γενικούς στόχους της ΕΒΕ, τα αναγκαία μέσα για την επίτευξή τους, το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων της και τον τρόπο χρηματοδότησής τους.

Το στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο είναι ετήσιο και περιλαμβάνει: α) τους επιδιωκόμενους στόχους κάθε δραστηριότητας της ΕΒΕ και το αντίστοιχο εκτιμώμενο κόστος, β) τις ειδικότερες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την επίτευξη των στόχων αυτών, γ) τα αναγκαία κεφάλαια και τον τρόπο κάλυψής τους, δ) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων. Το στρατηγικό σχέδιο της ΕΒΕ αναπτύσσεται λεπτομερώς στον νόμο Ν.4452/2017 (βλ. Σχετικά Αρχεία).