Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Σειρών ISSN

Ο ISSN (International Standard Serial Number) είναι ο Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Σειρών που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των περιοδικών εκδόσεων. Ο ISSN είναι ένας διεθνώς αποδεκτός, σύντομος, μοναδικός και σαφής κωδικός αριθμός για τον προσδιορισμό των περιοδικών εκδόσεων, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Χρήσης ISSN του Διεθνούς Κέντρου ISSN. O αριθμός ISSN αποδίδεται από το Διεθνές Κέντρο ISSN (ISSN International Center), το οποίο εδρεύει στο Παρίσι, μέσω των αντίστοιχων εθνικών γραφείων ISSN.

Καταγραφή και Τύπωμα ISSN

Η εκτύπωση του ISSN στην περιοδική έκδοση είναι υποχρεωτική. Ειδικότερα, μπορεί να τοποθετηθεί στην επάνω δεξιά σελίδα του μπροστινού εξωφύλλου ή στη σελίδα με τα στοιχεία του εκδότη (ταυτότητα της έκδοσης). Όταν ο τίτλος της περιοδικής έκδοσης αλλάζει δίνεται νέο ISSN.

Διαδικασία Χορήγησης ISSN

Η απόδοση του ISSN γίνεται ηλεκτρονικά (online) για όλους τους εκδότες και αυτοεκδότες. Η διαδικασία χορήγησης είναι η ακόλουθη:

Α. Σε περίπτωση που κάποιος δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος ως εκδότης ή αυτοεκδότης, πρέπει να κάνει εγγραφή.
Β. Για να κάνει κάποιος εκδότης αίτηση χορήγησης ISSN, εισέρχεται στον προσωπικό λογαριασμό του στον ιστότοπο του ISBN της ΕΒΕ εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης. Στη συνέχεια επιλέγει το πεδίο «Οι Αιτήσεις μου», ώστε να συμπληρώσει την αίτηση με τα στοιχεία του τεκμηρίου (περιοδικής έκδοσης).

Απαραίτητα συνοδευτικά της αίτησης χορήγησης ISSN:

1) Εάν η περιοδική έκδοση είναι σε έντυπη μορφή και κυκλοφορεί ήδη, μαζί με την αίτηση πρέπει να αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή κάποιο από τα προηγούμενα τεύχη ή τουλάχιστον το εξώφυλλο και η σελίδα με τα στοιχεία του εκδότη.
2) Εάν η περιοδική έκδοση είναι σε έντυπη μορφή και δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη, μαζί με την αίτηση πρέπει να αποσταλούν το τελικό προσχέδιο του εξωφύλλου καθώς και της σελίδας με τα στοιχεία του εκδότη, όπου θα αναφέρονται σαφώς η επωνυμία και η έδρα του. Το ISSN που χορηγείται σε αυτή την περίπτωση έχει προσωρινό χαρακτήρα. Στη συνέχεια, όταν κυκλοφορήσει το πρώτο τεύχος του περιοδικού, πρέπει αυτό να αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση issn[at]nlg.gr, ώστε ο αριθμός ISSN που χορηγήθηκε προσωρινά να οριστικοποιηθεί και να καταχωριστεί επίσημα στις βάσεις δεδομένων του Ελληνικού και του Διεθνούς Κέντρου ISSN.

Φορείς όπως πανεπιστήμια και υπουργεία, μετά από επικοινωνία με το γραφείο ISSN, μπορούν να κάνουν την αίτηση χορήγησης ISSN συμπληρώνοντας το έντυπο ISSN_ΑΙΤΗΣΗ, το οποίο βρίσκεται στα Σχετικά Αρχεία. Αφού συμπληρωθεί το έντυπο, αποστέλλεται στο γραφείο ISSN μέσω fax 210 36 08 1 41 ή στο email issn[at]nlg.gr.

Περισσότερες πληροφορίες:
Ελληνικό Κέντρο ISSN
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδoς
Λεωφ. Αθηνών 31-33 & Σπ.Πάτση 12,
Αθήνα Τ.Κ. 10447
Τ. 210 34 70 117, 335, 551, 330
email: issn[at]nlg.gr
fax: 210 36 08 141