Ηλεκτρονικές Πηγές - Όροι Χρήσης

Για κάθε ηλεκτρονική πηγή ισχύουν οι συγκεκριμένοι όροι χρήσης που ορίζει ο εκάστοτε πάροχος.

Γενικές αρχές χρήσης ηλεκτρονικών πηγών:

Μπορείτε να Δεν μπορείτε να
δημιουργήσετε περιορισμένης έκτασης έντυπα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα με κατάλληλη αναφορά στην πηγή προχωρήσετε συστηματικά σε εκτύπωση, αναπαραγωγή ή καταφόρτωση (download) του περιεχομένου
χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο μόνο για την κάλυψη προσωπικών, εκπαιδευτικών ή ερευνητικών αναγκών αναδιανείμετε το περιεχόμενο ή να το δημοσιεύσετε σε οποιοδήποτε μέσο ή να το χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς σκοπούς
μοιραστείτε το περιεχόμενο μόνο με το προσωπικό ή άλλους πιστοποιημένους χρήστες της Εθνικής Βιβλιοθήκης μοιραστείτε το υλικό με τρίτους, δηλαδή με άτομα εκτός του προσωπικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης ή των πιστοποιημένων χρηστών της
δημιουργήσετε υπερ-συνδέσμους προς το περιεχόμενο τροποποιήσετε ή να μεταβάλετε το περιεχόμενο ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα με οποιοδήποτε τρόπο