7.1.2 Υπηρεσία Ανταλλαγών και Δωρεών Τεκμηρίων

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών (ΕΔΒ), το οποίο λειτουργεί από το 2015 και θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4452/2017, αναπτύσσει και προσφέρει υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο προς όφελος των βιβλιοθηκών της χώρας. Σκοπός των υπηρεσιών αυτών είναι η από κοινού χρήση και αξιοποίηση πόρων για την επίτευξη οικονομίας κλίμακος και η υποστήριξη των καθημερινών λειτουργιών των βιβλιοθηκών.

Η ΕΒΕ, σχεδίασε, ανέπτυξε και έχει θέσει σε λειτουργία την Υπηρεσία Ανταλλαγών και Δωρεών Τεκμηρίων Βιβλιοθηκών.

Σκοπός της Υπηρεσίας είναι:

 • Η καλλιέργεια ενός πνεύματος διαμοιρασμού των πλεοναζόντων τεκμηρίων ή/και πόρων
 • Η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη του ΕΔΒ
 • Ο αναλογικός διαμοιρασμός τεκμηρίων μεταξύ των βιβλιοθηκών της χώρας με στόχο την ισότιμη κατανομή τεκμηρίων στις βιβλιοθήκες που επιδιώκουν να εμπλουτίσουν τις συλλογές τους
 • Η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός καλά οργανωμένου κεντρικού συστήματος διαχείρισης σχετικών ενεργειών και αιτημάτων
 • Η δημιουργία μιας Εθνικής Υπηρεσίας

Έτσι, οι βιβλιοθήκες – μέλη του ΕΔΒ που συμμετέχουν στην υπηρεσία θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύουν τις συλλογές άλλων ελληνικών βιβλιοθηκών και ως εκ τούτου να συνδράμουν στην προώθηση της ανάγνωσης και την ενίσχυση της έρευνας στη χώρα.

Μέλη στην υπηρεσία μπορούν να γίνουν όλες οι ελληνικές βιβλιοθήκες (π.χ. ακαδημαϊκές, δημόσιες, δημοτικές, σχολικές κ.λπ.), στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα τόσο να προσφέρουν, όσο και να λαμβάνουν τεκμήρια. Οι ιδιωτικές βιβλιοθήκες μπορούν να συμμετέχουν στην υπηρεσία ως ειδικά μέλη αποκλειστικά και μόνο για διάθεση τεκμηρίων σε άλλες βιβλιοθήκες.

Στόχος της υπηρεσίας είναι τα οφέλη να λειτουργούν πολλαπλασιαστικά και αθροιστικά τόσο σε επίπεδο Δικτύου όσο και για κάθε βιβλιοθήκη ξεχωριστά. Στο πλαίσιο αυτό, τα οφέλη λειτουργίας της υπηρεσίας και της συμμετοχής σε αυτή μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

Σε ό,τι αφορά το ΕΔΒ:

 1. Αναπτύσσεται και λειτουργεί μια υπηρεσία εθνικής ή/και διεθνούς εμβέλειας
 2. Ενδυναμώνονται οι σχέσεις μεταξύ των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν σε αυτό
 3. Διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες δημιουργίας επιμέρους (μικρότερων) συνεργασιών π.χ. σε τοπικό επίπεδο
 4. Αναπτύσσονται νέες συνεργασίες σε άλλο επίπεδο ή με άλλο αντικείμενο, π.χ. από κοινού ανάπτυξη συλλογών
 5. Ενισχύεται η κουλτούρα της από κοινού αντιμετώπισης προβλημάτων, όπως αυτό της έλλειψης πόρων για αγορές νέων τεκμηρίων
 6. Διατίθεται μια ενιαία βιβλιογραφική βάση δεδομένων προς χρήση και αξιοποίηση από το σύνολο των βιβλιοθηκών της χώρας

Σε ό,τι αφορά την κάθε βιβλιοθήκη ξεχωριστά:

 1. Τροφοδοτούνται – κυρίως μικρότερες βιβλιοθήκες – με τεκμήρια και έτσι αναπτύσσονται με πολύ μικρό κόστος οι συλλογές τους
 2. Αναπτύσσονται εργαλεία και μηχανισμοί εύκολης αλλά και διαρκούς «εκκαθάρισης» των συλλογών, καθώς και εξοικονόμησης χώρου
 3. Εξοικονομούνται πόροι που μπορούν να διατεθούν σε άλλα έργα, για παράδειγμα, αναδρομικής καταλογογράφησης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας στην Υπηρεσία μπορείτε να συμβουλευτείτε το έγγραφο Γενικές πληροφορίες.Για τη διαχείριση του λογαριασμού σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τους οδηγούς:    1.  Βιβλιοθήκη – Λήπτης    2.  Βιβλιοθήκη – Διαθέτης

 

Πληροφορίες: network [at] nlg.gr