Νομοθεσία Βιβλιοθηκών

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Νόμος 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/10-06-2003): Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και Άλλες Διατάξεις
Νόμος 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-02-2017): Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και Άλλες Διατάξεις
Νόμος 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/24-12-1997) – Άρθρο 1: Εθνική Πολιτική Βιβλίου – Λογοτεχνικά Βραβεία και Συναφή Ζητήματα
Υπουργική Απόφαση 83064/ΙΖ/2003 (ΦΕΚ 1173/B/20-08-2003): Κανονισμός Λειτουργίας Δημόσιων Βιβλιοθηκών
Υπουργική Απόφαση 190/2009 (ΦΕΚ 637/Β/06-04-2009): Κατά Νόμο Προσφορά Υλικού στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

 

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Νόμος 3341/1925: Ίδρυση Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ
Διάταγμα (ΦΕΚ 146/16-07-1927): Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης εν τω Πανεπιστημίω Θεσσαλονίκης
Νόμος 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α/16-07-1982) – Άρθρο 7: Εργαστήρια, Κλινικές και Βιβλιοθήκες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Νόμος 1404/1983 (ΦΕΚ 173/Α/24-11-1983) – Άρθρο 49: Θέματα ΑΕΙ
Νόμος 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/17-10-2005) – Άρθρο 16: Κεντρικές Βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. –  Άρθρο 17: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Νόμος 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/06-09-2011) – Άρθρο 48: Βιβλιοθήκες – Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

 

Σχολικές Βιβλιοθήκες

Νόμος 1566/1985 (ΦΕΚ 167/A/30-09-1985): Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Άλλες Διατάξεις
Υπουργική Απόφαση 128800/Γ7/2003 (ΦΕΚ 1784/Β/02-12-2003): Πλαίσιο Λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών
Υπουργική Απόφαση 22511/Δ1/2018 (ΦΕΚ 688/Β/28-02-2018): Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων
Υπουργική Απόφαση 72957/Δ1/2018 (ΦΕΚ 2563/Β/02-07-2018): Ένταξη Σχολείων στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679: Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR)
Νόμος 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/29-08-2019): Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Mέτρα Eφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Νόμος 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993): Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα
Νόμος 2435/1996 (ΦΕΚ 189/Α/20-08-1996) – Άρθρο 3: Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης
Νόμος 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/24-12-1997) – Άρθρο 8: Δορυφορικές Ραδιοτηλεοπτικές Αναμεταδόσεις, Καλωδιακή Αναμετάδοση, Διάρκεια Προστασίας και Άλλες Διατάξεις (Τροποποίηση του Νόμου 2121/1993)
Νόμος 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/15-03-2000) – Άρθρο 7: Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚ σχετικά με τη Νομική Προστασία των Βάσεων Δεδομένων και Άλλες Διατάξεις
Νόμος 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/10-09-2002) – Άρθρο 14: Τροποποιήσεις του Νόμου 2121/1993
Νόμος 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/10-10-2002) – Άρθρο 81: Εναρμόνιση με την Οδηγία 2001/29/ΕΚ σχετικά με Ορισμένες Πτυχές του Δικαιώματος του Δημιουργού και Συγγενικών Δικαιωμάτων στην Κοινωνία της Πληροφορίας και Άλλες Διατάξεις
Νόμος 3184/2003 (ΦΕΚ 228/Α/26-09-2003): Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την Πνευματική Ιδιοκτησία
Νόμος 3328/2005 (ΦΕΚ 80/Α/01-04-2005) – Άρθρο 22: Σχολικά Βιβλία και Ανθολογίες
Οδηγία (ΕΕ) 2006/115: Οδηγία σχετικά με το Δικαίωμα Εκμίσθωσης, το Δικαίωμα Δανεισμού και Ορισμένα Δικαιώματα Συγγενικά προς την Πνευματική Ιδιοκτησία στον Τομέα των Προϊόντων της Διανοίας
Νόμος 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/20-07-2017): Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων και Άλλα Θέματα Αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Οδηγία (ΕΕ) 2017/1564: Οδηγία σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας
Οδηγία (ΕΕ) 2019/790: Οδηγία για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τα Συγγενικά Δικαιώματα στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και την Τροποποίηση των Οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ
Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546/2007 (ΦΕΚ 2065/Β/24-10-2007): Αναπαραγωγή Έργου Πνευματικής Ιδιοκτησίας προς όφελος Τυφλών και Κωφαλάλων και Επέκταση της Ρύθμισης σε Άλλες Κατηγορίες Ατόμων με Αναπηρίες

 

Επιστήμη της Πληροφόρησης

Κώδικας Δεοντολογίας Βιβλιοθηκονόμων