Διεθνής Πρότυπος Προσδιοριστής για Βιβλιοθήκες και Συναφείς Οργανισμούς – ISIL

Ο Διεθνής Πρότυπος Προσδιοριστής για Βιβλιοθήκες και Συναφείς Οργανισμούς (αρχεία, μουσεία, εκδοτικοί οίκοι κ.λπ.) αποτελεί ένα αναγνωριστικό για οργανισμούς – ή για οργανικές μονάδες – οι οποίοι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους αναπτύσσουν ή διαχειρίζονται υπηρεσίες σε βιβλιογραφικό περιβάλλον (π.χ. δημιουργία μηχαναγνώσιμων πληροφοριών).

Ο Διεθνής Πρότυπος Προσδιοριστής ISIL αποδίδεται σε βιβλιοθήκες και συναφείς οργανισμούς και ακολουθεί κάθε οργανισμό – ή οργανική μονάδα – σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Παρόλο που ένας οργανισμός μπορεί να έχει περισσότερους από έναν κωδικούς ISIL, προτείνεται ο περιορισμός στη χρήση ενός κωδικού ανά οργανισμό.

Οι κανόνες που διέπουν το ISIL ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 15511 Information and documentation – International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) και εφαρμόζονται στο διεθνές πρότυπο ISO 28560 Information and documentation — RFID in libraries.

Αίτηση για τον κωδικό ISIL

Κάθε οργανισμός στην Ελλάδα, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις, μπορεί να λάβει κωδικό ISIL από το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης του Διεθνούς Πρότυπου Αριθμού ISIL της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ). Οι αιτήσεις για την απόδοση κωδικού ISIL υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ.

Δομή ελληνικού κωδικού ISIL

Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης του Διεθνούς Πρότυπου Αριθμού ISIL ακολουθεί τις συστάσεις του διεθνώς εξουσιοδοτημένου φορέα Danish Agency for Culture and Palaces στη δημιουργία του κωδικού ISIL. Ο ελληνικός κωδικός ISIL έχει σταθερό μέγεθος για όλους τους οργανισμούς και αποτελείται από το πρόθεμα και το επίθεμα, τα οποία διακρίνονται με τη χρήση παύλας (-).

Το πρόθεμα δηλώνει την Ελλάδα, βάσει της κωδικοποίησης των χωρών από το διεθνές πρότυπο ISO 3166-1 alpha-2, ενώ το επίθεμα δηλώνει τη γεωγραφική περιοχή και τον αύξοντα αριθμό του οργανισμού.

Παράδειγμα ελληνικού κωδικού ISIL

Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος έχει αποδοθεί ο πρώτος ελληνικός κωδικός ISIL και έχει τη μορφή GR-ATH001.