Γραφείο Διεθνούς Πρότυπης Αριθμοδότησης

Το Γραφείο Διεθνούς Πρότυπης Αριθμοδότησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) λειτουργεί από το 1988 και στεγάζεται στο κτίριο της ΕΒΕ στον Βοτανικό.

Το Γραφείο αποτελεί το εθνικό κέντρο διαχείρισης των διεθνών πρότυπων αριθμών ISBN, ISSN, ISMN και, ως εκ τούτου, η βασική του αρμοδιότητα είναι η εκχώρηση ISBN για εκδόσεις μονογραφιών/βιβλίων, ISSN για περιοδικές εκδόσεις και ISMN για μουσικές εκδόσεις. Για την εκχώρηση πρότυπου αριθμού το Γραφείο ακολουθεί τις οδηγίες του αντίστοιχου διεθνούς κέντρου: International ISBN Agency, International ISSN Agency, International ISMN Agency. Παράλληλα, παρέχει στους εκδότες ή, στις περιπτώσεις αυτοέκδοσης, στους συγγραφείς την απαραίτητη ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της αριθμοδότησης. Επίσης, το Γραφείο χορηγεί αριθμούς ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) σε βιβλιοθήκες και συναφείς οργανισμούς.

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου περιλαμβάνεται η παρακολούθηση της ελληνικής εκδοτικής παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η τήρηση και ενημέρωση βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των εκδοτών και των εκδόσεων που έχουν λάβει πρότυπο αριθμό, αλλά και η δημοσίευση των στοιχείων στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς καταλόγους: στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο Εκδοτών και στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο ISBN-ISSN-ISMN.

Τέλος, το Γραφείο συνεργάζεται με τα διεθνή κέντρα πρότυπων αριθμών, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία των ελληνικών εκδόσεων για την ενημέρωση των αντίστοιχων βάσεων δεδομένων σε διεθνές επίπεδο και συμμετέχοντας ενεργά σε δράσεις που αφορούν σε ζητήματα εκχώρησης πρότυπων αριθμών καθώς και στη διαμόρφωση και εφαρμογή κοινών πολιτικών.