1.4.1 Έκτακτη Eπιχορήγηση του ΥΠΑΙΘ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εξασφάλισε, μαζί με τον αυξημένο πλέον τακτικό προϋπολογισμό, πρόσθετους πόρους ύψους € 5.414.000 αποδεικνύοντας έμπρακτα για ακόμη μία φορά την υποστήριξή του σε όλα τα επίπεδα. Η έκτακτη επιχορήγηση του ελληνικού κράτους συνέβαλε καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και στη δημιουργία της επόμενης σελίδας της ιστορίας της.

Το 2019 η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλείται καθημερινά με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητές της να συνθέσει ένα πλαίσιο για τη δημιουργία αξίας στον πολιτισμό. Ειδικότερα, αναπτύσσει συνεργασίες με βιβλιοθήκες και άλλους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, παρέχει ένα διευρυμένο σύνολο αναβαθμισμένων και καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών, που στοχεύουν να την καταστήσουν ηγέτιδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας, και ενισχύει την έρευνα, την επιστήμη και την εκπαίδευση.