7.1.2 Υπηρεσία Ανταλλαγών και Δωρεών Τεκμηρίων

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών (ΕΔΒ), το οποίο λειτουργεί από το 2015 και θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4452/2017, αναπτύσσει και προσφέρει υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο προς όφελος των βιβλιοθηκών της χώρας. Σκοπός των υπηρεσιών αυτών είναι η από κοινού χρήση και αξιοποίηση πόρων για την επίτευξη οικονομίας κλίμακος και η υποστήριξη των καθημερινών λειτουργιών των βιβλιοθηκών.

Η ΕΒΕ, σχεδίασε, ανέπτυξε και έχει θέσει σε λειτουργία την Υπηρεσία Ανταλλαγών και Δωρεών Τεκμηρίων Βιβλιοθηκών.

Σκοπός της Υπηρεσίας είναι:

  • Η καλλιέργεια ενός πνεύματος διαμοιρασμού των πλεοναζόντων τεκμηρίων ή/και πόρων
  • Η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη του ΕΔΒ
  • Ο αναλογικός διαμοιρασμός τεκμηρίων μεταξύ των βιβλιοθηκών της χώρας με στόχο την ισότιμη κατανομή τεκμηρίων στις βιβλιοθήκες που επιδιώκουν να εμπλουτίσουν τις συλλογές τους
  • Η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός καλά οργανωμένου κεντρικού συστήματος διαχείρισης σχετικών ενεργειών και αιτημάτων
  • Η δημιουργία μιας Εθνικής Υπηρεσίας

Έτσι, οι βιβλιοθήκες – μέλη του ΕΔΒ που συμμετέχουν στην Υπηρεσία θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύουν τις συλλογές άλλων ελληνικών βιβλιοθηκών και ως εκ τούτου να συνδράμουν στην προώθηση της ανάγνωσης και την ενίσχυση της έρευνας στη χώρα.

Μέλη μπορούν να γίνουν όλες οι ελληνικές δημόσιες βιβλιοθήκες (π.χ. ακαδημαϊκές, δημόσιες, δημοτικές, σχολικές κ.λπ.), στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα τόσο να προσφέρουν, όσο και να λαμβάνουν τεκμήρια. Οι ιδιωτικές βιβλιοθήκες μπορούν να συμμετέχουν στην Υπηρεσία ως ειδικά μέλη αποκλειστικά και μόνο για διάθεση τεκμηρίων σε άλλες βιβλιοθήκες.

Πληροφορίες: network@nlg.gr