1 Συλλογές ΕΒΕ

  1. Η ηλεκτρονική περιγραφή των τεκμηρίων και η επεξεργασία δεδομένων και μεταδεδομένων από τις Ειδικές Συλλογές της ΕΒΕ 60 αρχειακών ενοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Χάρη στην επεξεργασία αυτή θα ενισχυθεί η τεκμηρίωση, προτυποποίηση, διαφύλαξη και ανάδειξη των ειδικών συλλογών της ΕΒΕ και θα είναι εφικτή η επανάχρησή τους για την ανάπτυξη υπηρεσιών σε θέματα έρευνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού.
  2. Η μετάφραση και επιμέλεια των δεδομένων και μεταδεδομένων που αφορούν την περιγραφή υλικού σχετικού με την Ελληνική Επανάσταση του 1821 δίνοντας προτεραιότητα στη μετάφραση της βάσης δεδομένων και του ιστότοπου που πλαισιώνει το έργο «Ψηφιακό Αρχείο 1821» στην αγγλική γλώσσα.
  3. Η ψηφιοποίηση, η επεξεργασία ψηφιακών αντιγράφων και η ανάρτηση υλικού των ειδικών συλλογών στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών της ΕΒΕ σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας Ανθρωπιστικών Επιστημών.
  4. Η επεξεργασία και αναγνώριση περιεχομένου μέσω Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (OCR) ψηφιοποιημένου υλικού και ο έλεγχος και η περιγραφή του κειμένου που θα προκύψει.
  5. Η κριτική προσέγγιση από ειδικούς και ανάλυση υλικού από τις Ειδικές Συλλογές της ΕΒΕ, προκειμένου να διερευνηθούν πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 μέσω της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, της μελέτης και της ερμηνείας του.