Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού της ΕΒΕ Ιουνίου 2018