Πρόσβαση και εκπαίδευση στο RDA Toolkit από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

H Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ως το Εθνικό Βιβλιογραφικό και Καταλογογραφικό Κέντρο της χώρας και Συντονιστής του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών, προσφέρει πρόσβαση στο RDA (Resource Description and Access) Toolkit, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου το κόστος. Το RDA αποτελεί βιβλιοθηκονομικό πρότυπο κανόνων καταλογογράφησης, το οποίο εκδόθηκε από τη διεθνή κοινότητα με στόχο να εκσυγχρονίσει την καταλογογράφηση τεκμηρίων στον χώρο των βιβλιοθηκών, με έμφαση σε νέες τεχνολογίες και δυνατότητες του Ιστού, όπως τα Συνδεδεμένα Δεδομένα (LinkedData).

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, εκπληρώνοντας τον θεσμικό της ρόλο για την ανάπτυξη και τη συμμετοχή στη διαμόρφωση εθνικών βιβλιογραφικών προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών, παρέχει:

  • Ογδόντα (80) άδειες πρόσβασης στο RDA Toolkit για χρήση από καταλογογράφους, τα ιδρύματα των οποίων είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ).
  • Εκατόν πενήντα (150) άδειες για χρήση από φοιτητές στα τρία Τμήματα Βιβλιοθηκονομίας της χώρας για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  • Δωρεάν συμμετοχή σε βιβλιοθηκονόμους του ΣΕΑΒ στη σειρά εργαστηρίων (RDA Lab Series) διάρκειας 24 εβδομάδων μέσω των οποίων παρέχεται εκπαίδευση στο νέο βιβλιοθηκονομικό πρότυπο κανόνων καταλογογράφησης RDA.
  • Αντίτυπα των δύο σχετικών - με το εν λόγω πρότυπο καταλογογράφησης – εκδόσεων.

Mε την εξασφάλιση της πρόσβασης στο RDA toolkit τόσο των επαγγελματιών όσο και των φοιτητών των Τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας και με την προσφορά δωρεάν σεμιναρίων χρήσης του προτύπου, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ενισχύει ουσιαστικά τις προσπάθειες των βιβλιοθηκονόμων για την εφαρμογή του RDA και επενδύει στη διαρκή εκπαίδευση, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση των βιβλιοθηκών της χώρας στην εποχή της διασύνδεσης.