Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού