Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων