Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Μετεγκατάσταση κεντρικών υπολογιστικών υποδομών

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών μετεγκατάστασης κεντρικών υπολογιστικών υποδομών σε ικριώματα της ΕΒΕ είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.