Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: Μετεγκατάσταση κεντρικών υπολογιστικών υποδομών