Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: προμήθεια υλικού ατομικής προστασίας