Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών