Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για Απευθείας Ανάθεση προμήθειας νέων λογισμικών