Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για ανανέωση αδειών χρήσης Office 365