Ορισμός αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.)

Σύμφωνα με την ΑΔΑ:9ΛΞΨ46ΜΤΛΗ-Υ30 ορίστηκε ως αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Αναγνωστηρίων, Ειρήνη Παυλάκου του Βασιλείου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων με βαθμό Α΄.