Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών Μετάπτωσης Δεδομένων από το Βιβλιογραφικό Πρότυπο UNIMARC στο MARC21