Αναστολή Λειτουργίας Υπηρεσιών ΕΒΕ

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, κατόπιν της υπ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ 71342 (ΦΕΚ 4899 6.11.2020) απόφασης, αναστέλλει τη λειτουργία της για το χρονικό διάστημα από 07/11/2020 έως και 30/11/2020. Οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες θα λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό.

Το κοινό δύναται να κάνει χρήση των κάτωθι υπηρεσιών, με απομακρυσμένη πρόσβαση:

Επίσης, παρατείνεται η ημερομηνία επιστροφής όλων των δανεισμένων τεκμηρίων έως την επανέναρξη λειτουργίας της ΕΒΕ.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

#παραμένουμε ασφαλείς

 

Suspension of Operations

The National Library of Greece, according to the  Δ1α/ΓΠοικ 71342 (ΦΕΚ 4899 6.11.2020)Act, is suspending all operations from 07/11/2020 until 30/11/2020. Administrative and financial services will continue to operate with minimum personnel.

 

You can remotely access the following services:

 

Τhe return date of checked out items is extended until NLG resumes its operation.

 

Thank you for your understanding.

#stayingsafe!