Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης τεύχους Διακήρυξης για το έργο «Ανάπτυξη Συνεργατικού Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος (ΣΥΒΙΣ) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος»

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ανακοινώνει ότι θέτει σε ανοικτή δημόσια Διαβούλευση το τεύχος διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη Συνεργατικού Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος (ΣΥΒΙΣ) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος». Η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην ενότητα Διαβουλεύσεις.

Μπορείτε να αναζητήσετε το κείμενο της διαβούλευσης με τον Μοναδικό Κωδικό 21DIAB000019951.