Προσωρινή διακοπή εξυπηρέτησης αναγνωστικού κοινού