Ηλεκτρονικές πηγές

Supplementum Epigraphicum Graecum (HL)

B

Συλλογή πρόσφατα δημοσιευμένων ελληνικών επιγραφών καθώς και μελετών σε παλαιότερα γνωστά έγγραφα. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει πλήρη ελληνικά κείμενα όλων των νέων επιγραφών συνοδευόμενων από κριτικό σχολιασμό. Σε ό,τι αφορά τις γνωστές επιγραφές, υπάρχουν νέες αναγνώσεις, ερμηνείες και μελέτες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζεται το ελληνικό κείμενο αυτών των εγγράφων.