Ηλεκτρονικές πηγές

SciPost

D B

Το SciPost είναι μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή πύλη επιστημονικών δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης στον τομέα της Φυσικής. Περιλαμβάνει μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές και τέσσερα επιστημονικά περιοδικά: SciPost Physics, SciPost Physics Proceedings, SciPost Physics Select και SciPost Physics Lecture Notes.