Ηλεκτρονικές πηγές

OpenAIRE

D B

Διαδικτυακή πύλη. Συγκεντρώνει ερευνητικά δεδομένα επιστημονικών προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιλαμβάνει μεταδεδομένα για περισσότερα από 25.000.000 τεκμήρια 100 περίπου παρόχων, τα περισσότερα από τα οποία είναι ελεύθερα διαθέσιμα.