Ηλεκτρονικές πηγές

OpenAIRE

D B

Δικτυακή πύλη ερευνητικών δεδομένων από επιστημονικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιλαμβάνει μεταδεδομένα για περισσότερα από 25 εκ. τεκμήρια από περίπου 100 παρόχους, εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι ελεύθερα διαθέσιμα.