Ηλεκτρονικές πηγές

MeSH (Medical Subject Headings)

D B

Θησαυρός καθιερωμένων όρων που χρησιμοποιείται για την ευρετηρίαση των άρθρων της PubMed.