Ηλεκτρονικές πηγές

Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity (LGGA) (HL)

B

Πληροφοριακή πηγή για τη μελέτη της ελληνικής και της λατινικής αρχαιότητας. Συγκεντρώνει πληροφοριακό υλικό σχετικά με τους αρχαίους γραμματικούς και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο έρευνας για τις κλασικές σπουδές, με εστίαση στους τομείς της φιλολογίας και της “γραμματικής τέχνης”. Αυτή τη στιγμή περιέχει εγγραφές για περισσότερους από 300 γραμματικούς.